Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) προχώρησε σε συμφωνία με την Α.Χατζόπουλος Α.Ε., για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος που έχει ως επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία.

 

Το δάνειο επταετούς διάρκειας ύψους 10 εκατ. ευρώ υλοποιείται εντός του Ελληνικού Πλαισίου Συγχρηματοδότησης της EBRD με τον Ελληνικό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από 3,75 εκατ. ευρώ που παρέχονται από την EBRD και 6,25 εκατ. ευρώ που διοχετεύονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. θα αξιοποιήσει το δάνειο για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ESG που έχει θέσει στα πλαίσια της εταιρικής της υπευθυνότητας, που αφορούν τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη σταδιακή μετάβαση του συνόλου των λύσεων συσκευασίας που παράγει σε ανακυκλώσιμες. Ο μελλοντικός εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρίας αναμένεται να συνεισφέρει στη περαιτέρω βελτίωση των ενεργειακών της επιδόσεων και τη μείωση των GHG εκπομπών της, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Παράλληλα, η ενίσχυση του προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) της εταιρίας, θα συμβάλει στην αποτελεσματική ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, για την επιτάχυνση της κυκλικότητας της εύκαμπτης συσκευασίας.

 

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για την Α. Χατζόπουλος Α.Ε., δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παρέχουμε λύσεις κορυφαίας ποιότητας, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα για ένα πιο πράσινο μέλλον.