ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι Αξίες μας

Η αγάπη για αυτό που κάνουμε και το πάθος μας για αριστεία οδηγούν τη συνεχή μας ανάπτυξη.

 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

A

ΓΝΩΣΗ

Γ

ΑΝΘΡΩΠΙΑ

A

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Π

ΗΘΟΣ

H

Η προσήλωσή μας στις βασικές αξίες της Αξιοκρατίας, της Γνώσης, της Ανθρωπιάς, της Ποιότητας και του Ήθους είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτές χαρακτηρίζουν την εταιρική μας φιλοσοφία και κουλτούρα, την επιχειρηματική μας πορεία, τις καθημερινές μας δραστηριότητες, καθώς και τις σχέσεις μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας.

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΞΙΑ

Αποστολή μας

Η παροχή αειφόρων, καινοτόμων, υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικών λύσεων συσκευασίας χρησιμοποιώντας πράσινες μεθόδους ανάπτυξης και παραγωγής, με αποτέλεσμα τη διάθεση εξαιρετικών και ασφαλών συσκευασιών στο καταναλωτικό κοινό.

Αφοσίωση στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, των διαδικασιών μας και των υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που παρέχουμε.

Επένδυση στην τεχνογνωσία στη συσκευασία, για να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών.

Επένδυση σε πράσινη μεθόδους παραγωγής για την ελαχιστοποίηση των συνολικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και το σχεδιασμό βιώσιμων λύσεων συσκευασίας μας για την κυκλική οικονομία.

Ασφαλές, δίκαιο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, όπου οι άνθρωποί μας αισθάνονται υπερήφανα μέλη τους και επιδιώκουν να εργάζονται αποτελεσματικά και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.

Υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, υποστήριζοντας την Κοινωνία ως σύνολο και την ευημερία της τοπικής κοινότητας όπου δραστηριοποιούμαστε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Άνθρωποί μας

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. σέβεται την ατομικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη κάθε εργαζομένου. Πιστεύουμε στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας:

>>  Προώθηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων, της αποτελεσματικότητας και της ευημερίας των ανθρώπων μας
>>  Προώθηση ενός θετικού, παραγωγικού και ομαδικού περιβάλλοντος γνώσης
>>  Προσέλκυση, ανάπτυξη, παρακίνηση και διατήρηση των ταλαντούχων ανθρώπων της εταιρείας
>>  Εκτίμηση της ατομικής συνεισφοράς παρέχοντας ίσες ευκαιρίες
>>  Καλλιέργεια κουλτούρας υγείας και ασφάλειας για όλους
>>  Ενίσχυση επικοινωνίας μεταξύ όλων των Τμημάτων