ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Θεμελιώδης αξία της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής και σταθερής ποιότητας μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που διατρέχει όλες τις εταιρικές λειτουργίες.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η Πολιτική που ακολουθούμε για τη διασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε έχει ως βάση τη Συνεχή Βελτίωση και διέπεται από Σεβασμό προς τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους τελικούς καταναλωτές που χρησιμοποιούν καθημερινά τα προϊόντα συσκευασίας μας.

Ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους μας να συμμετέχουν ενεργά στο σύστημα συνεχούς βελτίωσης που εφαρμόζουμε. Τα πεδία και οι στόχοι της εταιρείας ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος είναι καθορισμένοι και η πρόοδός τους ελέγχεται σε τακτική βάση.

A

Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές

A

Έμπειρο & Καταρτισμένο Προσωπικό

A

Εστίαση στη Συνεχή Βελτίωση

A

Πλήρης συμμόρφωση με Διεθνείς Κανονισμούς

A

Πλήρως εξοπλισμένα Εργαστήρια

A

Άριστες Υποδομές

A

Εφαρμογή πιστοποιημένων Συστημάτων Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πιστοποιημένα Συστήματα

Η Χατζόπουλος Α.Ε. εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, εξασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες του οργανισμού μας εγγυώνται σταθερή ποιότητα σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα και τμήματα, από τον σχεδιασμό και την έρευνα, ως την εξυπηρέτηση πελατών. Οι διαδικασίες επιλογής μηχανολογικού εξοπλισμού, πρώτων και βοηθητικών υλικών είναι αυστηρές και η πλήρης ιχνηλασιμότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική μας διαδικασία είναι ανά πάσα στιγμή εξασφαλισμένη και πρόσφατα πιστοποιημένη με το πρότυπο ISCC PLUS.

Οι πρακτικές που ακολουθούμε ως προς την ασφάλεια τροφίμων είναι για εμάς υψίστης σημασίας και οι πιστοποιήσεις μας τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή μας με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Η συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο BRC/IoP του British Retail Consortium.

Πρωταρχική σημασία έχει για την Α. Χατζόπουλος Α.Ε. η εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία για τους εργαζομένους της. Σε αυτά τα πλαίσια, έχουμε αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης Υ&Α που μας βοηθά να ελέγχουμε και να προλαμβάνουμε τυχόν κινδύνους και να βελτιώνουμε με προληπτικά μέτρα την ασφάλεια για όλους. Πρόσφατα, το σύστημα αυτό που υιοθετούμε πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 45001.

Ο σεβασμός για το περιβάλλον και η οικολογική συνείδηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας. Παράλληλα με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, έχουν πραγματοποιηθεί και σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα ανάκτησης διαλυτών στις εγκαταστάσεις μας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

Πριν από την αποδέσμευσή τους, όλα τα υλικά συσκευασίας που παράγονται ελέγχονται διεξοδικά ως προς τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές τους στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια της εταιρείας.

__________

Τα εργαστήριά μας διαθέτουν:

 

  • όργανα μέτρησης διαπερατότητας σε οξυγόνο και υγρασία
  • όργανα δοκιμών θερμοσυγκόλλησης
  • όργανα μέτρησης συντελεστή τριβής
  • οπτικά μικροσκόπια και μικροτόμο
  • δυναμόμετρα μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων (ισχύς λαμιναρίσματος, ισχύς θερμοσυγκόλλησης κ.α..)
  • αεριο-χρωματογράφους μέτρησης παρακράτησης διαλυτών
  • φασματοφωτόμετρα μέτρησης χρωμάτων
  • φασματόμετρα υπερύθρου για την ανάλυση δομών υλικών
  • διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης για τον προσδιορισμό τύπου πολυμερούς